Leidimų 3-iųjų šalių piliečiams dirbti LR išdavimas/galiojimo laiko pratęsimas/ panaikinimas/dublikato išdavimas

Darbdavys įregistruoja laisvą darbo vietą, jei per 5 darbo dienas nerandamas tinkamas darbuotojas, darbdavys gali pateikti prašymą dėl užsieniečio įdarbinimo: tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją ar įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

 

Leidimai dirbti išduodami užsieniečiams (trečiųjų šalių piliečiams) kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba yra laikinai atsiųsti į Lietuvos Respubliką. Užsieniečiu yra suprantamas asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

 

Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, nereikia įsigyti leidimo dirbti. Šia paslauga taip pat netaikoma užsieniečiams, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas.

 

Leidimas dirbti išduodamas jeigu:

 • Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruota darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje, kuriam darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;

 

 • darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė buvo ne trumpesnė nei 5 darbo dienos nuo jos registracijos dienos Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje pagal darbo vietos adresą. Šį nuostata netaikoma, kai leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytais atvejais, stažuotojams ar praktikantams bei atsiųstiems laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.

 

Prašymai dėl leidimų dirbti išdavimo, jų galiojimo laiko pratęsimo gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) administracijos padalinį, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

 

Užsienietis gali pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu vieną kartą, jei neviršytas 6 mėnesių leidimo dirbti galiojimas.

 

Darbdavys ar užsienietis, praradęs leidimą dirbti, Užimtumo tarnybai prireikus pateikia rašytinį prašymą išduoti leidimo dirbti dublikatą, kuriame nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data. Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimo dirbti dublikatą pateikimo dienos.

 

Prašymai dėl leidimų dirbti panaikinimo, dublikato išdavimo gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Užimtumo tarnybos administracijos padalinį, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

 

Užsienietis leidimą dirbti privalo įsigyti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, jei jis:

 1. atvyksta kaip stažuotojas ar praktikantas;
 2. pagal Įstatymo 58 straipsnį nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 3. yra laikinai atsiųstas dirbti į Lietuvos Respubliką.

 

Užsienietis leidimą dirbti privalo įsigyti iki darbo pradžios, jei jis neatvyksta į Lietuvos Respubliką, bet ketina dirbti pagal nuotolinio darbo sutartį, sudarytą su įmone, vykdančią veiklą Lietuvos Respublikoje.

 

Užsienietis leidimą dirbti gali įsigyti būdamas Lietuvos Respublikoje, jei:

 1. tai nustatyta Lietuvos Respublikos tarptautiniame susitarime dėl jaunimo mainų;
 2. jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba nelegaliu darbu (toliau – yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka), ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punktą;
 3. jis yra užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, bet jo buvimas be vizos Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 4. jis yra užsienietis, turintis Šengeno vizą, bet jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 5. jis yra užsienietis, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, bet turi vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje be vizos trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 6. jis yra užsienietis, kuris nenurodytas 5 punkte, bet turi kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, leidimo gyventi ar nacionalinės vizos galiojimo metu turi teisę būti Lietuvos Respublikoje be vizos ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. 

 

Užmokesčio gavėjo duomenys
 
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas:188659752
Įmokos kodas:5801
Banko pavadinimas:Sąskaitos numeris
„Swedbank“, ABLT247300010112394300
AB SEB bankasLT057044060007887175
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)LT122140030002680220

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Paslaugos suteikimo kaina:Paslaugos suteikimo trukmė:Dienų tipas:Komentaras:
121 EUR7Darbo dienosUž leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų
8.6 EUR7Darbo dienosUž leidimo dirbti dublikato išdavimą.
52 EUR5Darbo dienosuž leidimo dirbti pratęsimą

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimas/panaikinimas

Sprendimai dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimami užsieniečiams (trečiųjų šalių piliečiams) kurie ketina dirbti arba dirba Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį. Užsieniečiu yra suprantamas asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

 

Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, nereikia įsigyti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Šia paslauga taip pat netaikoma:

 1. įmonių dalyviams, vadovams, akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos;
 2. užsieniečiui, jei jo profesija įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
 3. užsieniečiui, kuris Lietuvos Respublikoje pabaigė studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jei nėra praėję 2 metai nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo.

 

Sprendimas priimamas jeigu:

 1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje, kuriam darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas;
 2. darbdavio užregistruota laisva darbo vieta Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje pagal darbo vietos adresą buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos.

 

Prašymai dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, panaikinimo gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) administracijos padalinį, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

 

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, Užimtumo tarnyba per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbdavį elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją.

 

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Paslaugos suteikimo kaina:Paslaugos suteikimo trukmė:Dienų tipas:Komentaras:
28 EUR7Darbo dienosUž Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą

Suplanuokime susitikimą

Prenumeruoti naujienas

Įveskite savo el. pašto adresą, kad užsiregistruotumėte naujienlaiškio prenumeratai!